GDPR a prohlášení o přístupnosti

GDPR

Vážení rodiče,
na tomto místě si Vás ZŠ Vodňanská dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je ZŠ Vodňanská.

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?
ZŠ Vodňanskou jako správce můžete kontaktovat na adrese:

Základní škola Prachatice, Vodňanská 287
Vodňanská 287
383 01 Prachatice
Tel.: 388 302 021
E-mail: zs@vodnanka.cz
ID datové schránky: 5d5mrc5

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů SŠT?
Jelikož jsme orgánem veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Holubová advokáti s.r.o.,
IČO: 24686727,
Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c

4. Kdy se mohu já jako občan obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?
Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje Vašeho dítěte, resp. Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Z jakého důvodu zpracovává ZŠ Vodňanská moje osobní údaje?
Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvy.

6. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům?
Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 261/2004 Sb., školský zákon). V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvy či poskytovat školské služby (např. školní stravování).

7. Předáváte osobní údaje do třetích zemí?
Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

8. Je prostor ZŠ Vodňanská monitorován kamerovým systémem?
Ano, prostor ZŠ Vodňanská je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Důvodem pro instalaci kamerového systému je oprávněný zájem školy na ochraně svého majetku před poškozením a krádeží, jakož i majetku studentů a zaměstnanců před poškozením a krádeží a bezpečnost a ochrana života a zdraví studentů, zaměstnanců a dalších osob, které se nacházejí v prostorách školy. Záznam z kamerového systému je uchováván po dobu tří dnů.

9. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.
V tom případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?
Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom
• Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům, resp. osobním údajům Vašeho dítěte
• opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
• vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

11. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?
Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

12. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?
Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům, resp. údajům o Vašem dítěti, jehož jste jeho zákonný zástupce. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

13. Jak mám tuto žádost podat?
Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.

14. Do kdy mi poskytnete odpověď?
Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

15. Kolik stojí tato žádost?
Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

16. Dal jsem za své dítě souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.
Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.vodnanka.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a se změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku  www.vodnanka.cz.

Stav souladu
Tato webová stránka je částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V2.1.2 a standardem WCAG 2. 1. z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný:
• některé dokumenty ve formátu PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text
• některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu DOC nebo XLS

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno
dne 30. 12. 2019.
Toto prohlášení bylo vypracováno
dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba, kontaktní údaje
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu zs@vodnanka.cz.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz