Partnerské školy

Od roku 1990 udržuje naše škola partnerské kontakty se dvěma bavorskými školami (Neureichenau, Grafenau) i se školami v partnerských městech Prachatic (italská Impruneta, švýcarský Spiez), dochází k četným společným akcím i výměnnýzm návštěvám jak žáků, tak pedagogů i četným společným projektům. Kontakty jsou navázány i se školou v chorvatské Pule, v roce 2004 i s dolnosaskou školou v Gehrdenu u Hannoveru a v rakouském Aigen-Schlägelu.
Žáci 5., 9. tříd se pravidelně každým rokem zúčastňují kulturních, výukových, poznávacích či sportovních akcí pořádaných ve spolupráci s těmito školami. V minulých letech se žáci II. stupně zúčastnili reciproční návštěvy ve Spiezu ve Švýcarsku, pravidelně poznávacích zájezdů do Anglie – Londýna, pěvecký sbor s žáky 3. – 9. tříd cestoval po rakouských Alpách a po severní Itálii. Kromě pravidelných setkání s německými školami jsou realizovány i výměnné pobyty v Bavorsku a v Prachaticích (7. – 8. třídy) a každoročně pobyty žáků 5. ročníku v Kürnbergu v předhůří rakouských Alp. Navázání partnerství se základní školou v Pule umožnilo poznávání a pobyt v Chorvatsku. Všechny tyto aktivity jsou významným přínosem pro výuku jazyků, všeobecný přehled, ale i pro podporu vzájemných vztahů mezi žáky.

Evropa bez hranic, aneb dlouhodobé kontakty, cesta k novým přátelstvím
Podobnými názvy začínaly projekty, které zpracovávala naše škola s cílem získat finanční prostředky pro dlouhodobé aktivity, které jsme uskutečňovali společně s kolegy z Volksschule am Dreissesel Neureichenau,
Propst-Seyberer-Schule Grafenau a Hauptschule Aigen-Schlägl. V červenci 1990 se pedagogové naší školy poprvé setkali s pedagogy z Neureichenau a o pár měsíců později jsme poprvé navštívili školu v Grafenau. Na těchto prvních schůzkách jsme si domluvili počáteční aktivity pro žáky i pro dospělé.
Od roku 2004 byly navázány partnerské vztahy s Hauptschule v Aigen-Schläglu, se kterou jsme se již předtím setkávali každoročně na Turnaji tří zemí (Bavorsko, Rakousko a Česká republika) společně se školami z Neureichenau, Breitenbergu, Hauzenbergu a z Českého Krumlova. Kontakty mezi pedagogy ze škol v Neureichenau, Grafenau, Aigen-Schläglu a z Prachatic se při společných zážitcích a poznávání regionu Šumavy z obou stran hranice rozvíjely nejen při společně organizovaných akcích, ale i osobními návštěvami. Akce byly směřovány do různých oblastí, aby splnily nejen účel vzdělávací, ale i společenský a vedly i ke zdravému životnímu stylu svými např. turistickými aktivitami. Při všech těchto akcích učitelé měli vždy prostor předávat si zkušenosti z vlastní výuky a navzájem se seznamovat s novinkami ve školství našich sousedů. Nemohu opominout ani možnosti procvičování konverzace v německém jazyce. A naopak vím, že i mnozí němečtí kolegové se začali učit český jazyk. 20 let udržet společné aktivity, aniž by se staly formálními, se určitě podařilo, o čemž svědčí navázané osobní kontakty mezi pedagogy. Za spolupráci v rámci kultury, turistiky a v oblasti environmentální výchovy s ostatními školami v příhraničním regionu Čech, Bavorska a Rakouska byla naší škole předána Stranou zelených ve Freyungu i organizací Strany zelených v Prachaticích Cena naděje a porozumění.

SCHULEN AM DREISESSEL NEUREICHENAU

Schulstraße 3 D-94089 Neureichenau (Německo)
www.schule-neureichenau.de

PROPST-SEYBERER-SCHULE GRAFENAU HAUPTSCHULE

Rachelweg 24 94481 GRAFENAU (Německo)
www.psms-grafenau.de

HAUPTSCHULE AIGEN-SCHLÄGEL

Linzerstrasse 23 Aigen-Schlägel 4160 (Rakousko)

ZŠ JURAJA SLÁVIKA NERESNICKÉHO

Školská 447/3, 962 61 Dobrá Niva (Slovensko)
www.zsmsdn.edupag.org

Dále spolupracujeme s

REALSCHULE GEHRDEN
Langegeldstrasse10
30989 Gehrden (Německo)

OSNOVNA ŠKOLA PULA-VIDIKOVAC
Nazorova ul. Pula (Chorvatsko)

Aktivity s partnerskými školami

interreg_Rakousko_Ceska_Republika_RGB

Návštěva dětí z Grafenau
9. 12. 2019 k nám zavítala milá návštěva z naší partnerské školy z Grafenau. Přijela sem třída pana učitele Maxe Mandla. Žáci třídy pana Mandla se společně s žáky ze sedmých tříd naší školy rozdělili do tří skupin. První dvě skupiny byly rozděleny do dvou sportovních družstev a poslední skupina se celý den věnovala základům první pomoci. První sportovní skupina se rozčlenila do jazykově smíšených skupin a hráli turnaj ve florbalu. Druhá sportovní skupina se stejně jako ta první rozdělila do smíšených družstev a hrála vybíjenou na všechny možné způsoby. A poslední skupina se odebrala do prostor školní družiny, kde opět ve smíšených skupinkách plnili různé úkoly. Červený kříž zapůjčil naší škole několik figurín, a tak se na nich mohli žáci učit, jak zachránit člověka, jak správně nacvičit masáž srdce a zajistit další životně důležité funkce. Žáci spolupracovali dohromady a snažili se společně dorozumět. Podle rozzářených očí, snahy dohromady komunikovat a smíchu se dá hodnotit, že akce se žákům líbila. Na konci dne byli všichni žáci obdarováni medailí a sladkou odměnou. Celá tato akce se mohla uskutečnit díky grantu z Jihočeského kraje a díky pomoci Červeného kríže.

Pracovní schůzka s učiteli z partnerské školy v Dobré Nivě
18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnila pracovní schůzka s učiteli z partnerské školy v Dobré Nivě. Na této schůzce se učitelé dohodli na termínech vzájemných návštěv žáků a na dalších podrobnostech týkajících se projektu Erasmus + s názvem „Žili jsme v jednom státě- Československu“. Společný projekt bude probíhat v období dvou let, během nichž se uskuteční celkem čtyři vzájemné návštěvy. V letošním školním roce se první návštěva uskuteční 16. 2. – 21. 2. 2019 na naší škole a druhá 11. 5. – 16 .5. 2020 na škole slovenské. Žáci budou společně zpracovávat témata týkající se vzájemné historie, kultury, sportu a tradic. Během vzájemné spolupráce navážou určitě i nová přátelství.

Exkurze na Třístoličník s partnerskou školou z Neureichenaou
Ve čtvrtek 24. října vyrazili žáci šestých ročníků naší školy na zkušenou k našim západním sousedům. V bavorském Neureichenau jsme do autobusu přibrali páťáky s učitelkou Julií Seibold a naším společným cílem byl vrchol Třístoličníku. První oťukávání začalo již v autobuse – naši žáci si totiž šikovně sedli každý sám, takže jejich němečtí souputníci museli chtě-nechtě přisednout. I přes počáteční ostych a nervozitu komunikační bariéra padla. Pomohla němčina, angličtina, někdy i čeština, ruce, nohy a namalované obrázky. Po společném výstupu žáci v autobusových dvojicích vyplňovali pracovní list, řešili malý česko-německý kvíz a někteří i sehráli minidivadélko o setkání Tří králů na Třístoličníku. Při zpáteční cestě probíhalo čilé vyměňování kontaktů a jistě dojde k navázání nových přátelství. Velké poděkování patří všem a zejména paní učitelce Andraschkové a její mravenčí administrativní práci!

Návštěva kolegů z partnerské školy ze Slovenska – 21. 9. 2018
V předposledním zářijovém týdnu navštívili naši školu slovenští kolegové z partnerské školy v Dobré Nivě. Během návštěvy se učitelé seznámili se zaměstnanci školy, se životem na „Vodňance“, s městem Prachatice a jeho blízkým okolím. Hlavní náplní návštěvy však bylo domluvit se na vzájemné spolupráci obou škol a naplánovat další společné aktivity. Žáci i učitelé se tak mohou těšit na zážitky, které je čekají již na konci letošního školního roku.