Přijetí do školy

Ředitelka Základní školy Prachatice, Vodňanská, příspěvková organizace se sídlem Vodňanská 287 stanovila po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podmínky k přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v Základní škole Prachatice, Vodňanská, příspěvková organizace ve školním roce 2022/2023 takto:

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku šesti let a děti, kterým byl v předchozím roce udělen odklad povinné školní docházky.

Do prvních tříd se v rámci zápisu přednostně přijímají děti podle kritérií:

  1. Nejprve budou přijati žáci s místem trvalého pobytu na území města Prachatice, v příslušném školském obvodu
    Základní školy Prachatice, Vodňanská 287.
  2. Poté budou přijati žáci mimo náš obvod, kteří mají na ZŠ Prachatice, Vodňanská sourozence.
  3. Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo školský obvod Základní školy Prachatice, Vodňanská.

Pro školní rok 2022/2023 bude přijato maximálně 50 žáků.

Stanovení pořadí:
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, která při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.