Školní družina a klub – informace

Provoz ŠD a ŠK

Rozsah denního provozu je stanoven ředitelkou školy. Školní družina a školní klub jsou v provozu po celý školní rok – ráno od 6.00 do 7.40 a odpoledne do 16.30 hodin. Polední školní klub pro žáky z 2. stupně je otevřen v době před odpoledním vyučováním a začátky kroužků.

Tři oddělení ŠD a tři oddělení ŠK se nachází ve škole – v budově školní družiny (Domeček), jedno ve třídě ve škole a jedno v oddělení ŠD v těsné blízkosti školní budovy v “Kostičce”.
Po domluvě všech tří základních škol je provoz ŠD nabídnut i o všech prázdninách. Vždy jedna škola zajišťuje vedlejší prázdniny, jedna červenec a jedna srpen.Po předběžném zjištění zájmu se ŠD otvírá při počtu přihlášených žáků – 15!!!
V případě nezájmu o ŠD a po projednání se zřizovatelem se činnost ŠD přerušuje.

Poslání a organizace činnosti ŠD a ŠK

ŠD a ŠK tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD a ŠK nejsou pokračováním školního vyučování, mají svá specifika, která je odlišují od školního vyučování.
 
Hlavním posláním ŠD a ŠK je zabezpečení výchovně vzdělávací, sportovní a zájmové činnosti. Práce školní družiny je zaměřena na denní pobyt na čerstvém vzduchu – smysluplné využití volného času, odpočinku a rekreace žáků, péči o zdraví, osobní hygienu a bezpečnost žáků při veškerých činnostech.
 
Při realizaci výchovně vzdělávacích, rekreačních, sportovních, zájmových a odpočinkových činnostech vycházíme z ročních tematických plánů dle ŠVP, z průřezových témat ŠVP a strategických postupů ŠD a ŠK, podporujeme utváření klíčových kompetencí – především sociálních a komunikačních dovedností – vytváření kladných vztahů mezi žáky.
 
Metody a formy pro rozvoj klíčových kompetencí vychází z přirozených aktivit – např. spolupráce ve skupině, ve dvojicích, samostatná nebo společná práce, besedy, komunitní kruh, komunikativní kruh, individuální rozhovory, kontaktní hry, hry vedoucí ke spolupráci, didaktické hry, modelové situace, přímé pozorování, napodobování, volné experimentování, možnost volby, diskuse, vlastní prezentace, vyprávění, vlastní prožitek, motivace textem, dramatizace textu a práce s textem, s knihou, encyklopedií a s časopisy, zařazujeme dramatickou výchovu.
 
V ŠD a ŠK nabízíme žákům pestrou nabídku řízených i spontánních činností a aktivit – řízené a spontánní činnosti zábavnou a hravou formou navazují na vědomosti a poznatky získané ve škole a v rodině, jsou založeny na přímých zážitcích z činnosti i z individuální volby, vychází z dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat, např. různé soutěže, projekty, besedy, kulturní a sportovní akce, nabídkové akce na vedlejší prázdniny a letní tábory o hlavních prázdninách.
Činnost školní družiny a školního klubu je propojena s životem školy a s činnostmi tříd, vychovatelky spolupracují s třídními učitelkami a učiteli a zapojují se do třídních akcí pro žáky a jejich rodiče – např. besídky, dílny, výlety na kolech a školní výlety a exkurze.
 
Žáci mají možnost využít ŠD a ŠK i k přípravě na vyučování, ke zpracování domácích úkolů, k doučování (po dohodě s třídní učitelkou a rodiči) a procvičování učiva formou didaktických her u mladších žáků. Při přípravě na vyučování je žákům věnována individuální péče.
Všechny činnosti jsou přiměřené věku žáků a ti mají možnost je vykonávat dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu a motivace (nikoliv jen pokynu), a jsou voleny tak, aby v nich vzbuzovaly kladné emoce – pochvaly, radost z objevování či překonání překážek. Také se podílejí na plánování, na přípravě činnosti, realizaci a i na hodnocení.
 

Součástí nabídky ve školní družině a školním klubu jsou i zájmové kroužky, které jsou organizovány pro žáky naší školy a nejsou vázány na zápis do ŠD a ŠK.

Přihlašování a odhlašování žáků do ŠD, ŠK a na kroužky ŠD a ŠK

Do ŠD jsou zařazeni žáci 1. stupně, do ŠK především žáci z 2. stupně, ale mohou zde být přihlášení i žáci z 1. stupně, kteří nejsou přihlášeni
k pravidelné docházce do ŠD. Přihlášení je na základě řádně vyplněného zápisního lístku, kde rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu žáka.
Zapsáni musí být i žáci, kteří docházejí pouze do ranního školního klubu.Omluvu nepřítomnosti žáka v ŠD a ŠK, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD, ŠK jinak, či s jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče p. vychovatelce písemně – ne telefonicky!!! Za žáka, který do ŠD, ŠK, nebo na kroužek nepřijde, škola nezodpovídá!!!

Poplatky v ŠD

Výše úplaty za žáka v ŠD, ŠK nepřekračuje 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle
§ 12 poskytované ze státního rozpočtu. Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na:
• 200,- Kč měsíčně za jednoho žáka za docházku do ŠD, ŠK
• 100,- Kč měsíčně za jednoho žáka za docházku pouze do ranního ŠK
• 300,- Kč ročně za každý zájmový útvar ŠK a ŠD na který se žák přihlásí.
Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

Vybírání poplatků zajišťuje účetní školy, která ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou informuje rodiče o nedoplatcích.

Podmínky úplaty za školní družinu a školní klub, kroužek
 • Žákovi bude přidělen VARIABILNÍ SYMBOL, který budou rodiče využívat při platbách za ŠD, kroužky, pomůcky, třídní fond a jiné. 
  Variabilní symbol přiřadí platbu k vašemu dítěti.
 • Dále při platbě používejte SPECIFICKÝ SYMBOL:
   – Platba školní družiny na školní rok 2022/242023
   – Platba kroužků, pomůcek, třídního fondu: 999

Poplatky: školní družina, školní klub – 200,- Kč měsíčně, pouze ranní – 100,- Kč měsíčně, roční vstupní poplatek za kroužek – 300.- Kč

 1.  ÚPLATA ZA ŠD, ŠK JE SPLATNÁ BEZHOTOVOSTNÍM ZPŮSOBEM PLATBY NA „ÚČET BAKALÁŘI“ Č. 123-2136680227/0100 a platí se zpravidla ve třech splátkách:
  1. termín: 800,- Kč zaplatit do konce září
  2. termín: 600,- Kč zaplatit do konce ledna
  3. termín: 600,- Kč zaplatit do konce dubna
  – Je možno zaplatit i roční celkovou částku 2000,-Kč nebo od ledna zaplatit najedou 1200,- Kč.
 2. V případě finanční nouze je možné výjimečně požádat ředitelku školy o individuální splátkový kalendář (například platba měsíčně vždy
  do 20. dne v měsíci).
 3. Pokud za žáka není zaplacen poplatek ani do konce následujícího měsíce, bude na základě rozhodnutí ředitelky docházka do ŠD,ŠK automaticky ukončena a to od prvního dne dalšího měsíce. Škola za žáka již nepřebírá zodpovědnost.
 4. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny.
 5. Rodiče, kteří pobírají sociální dávky, mohou požádat na základě vyplněného formuláře o prominutí úplaty za školní družinu a školní klub.

        Pokud za žáka není zaplacen poplatek ani do konce následujícího měsíce, bude na základě rozhodnutí ředitelky docházka do ŠD,ŠK
         automaticky ukončena a to od prvního dne dalšího měsíce. Škola za žáka již nepřebírá zodpovědnost. 

Fotografie z aktivit ŠD

Školní družina navštívila během pátečního odpoledne městskou knihovnu v Prachaticích. Děti se nejprve rozdělily na dvě skupinky. První skupinka vyráběla společně s paní knihovnicí papírové vánoční ozdoby na stromeček. Druhá skupinka luštila kvízy, které byly na několika různých stanovištích. Po zodpovězení všech otázek jim nakonec vyšla tajenka, kterou paní knihovnice následně zkontrolovala. Na závěr se všechny děti dohromady vyfotily u vánočního stromečku.

Byli jsme v družině, a pak jsme šli na výlet. Po cestě jsme šli kolem zídky, a tak jsme začali stavět domečky pro skřítky.
Potom jsme šli vesnicí Ostrov. Pak jsme se zastavili na louce a házeli kameny do dálky. Nakonec jsme došli na hřiště, tam jsme hráli na slepou bábu.
Bylo to super, doporučuji.
Anna. M., 3. třída