Žákovská rada

2023-ZR

Koordinátor žákovské rady: Mgr. Šárka Grabmüllerová
Vedení žákovské rady: Klára Tomsová, Kateřina Žáková
Zapisovatel: Klára Tomsová
Zástupci studentské rady města Prachatice: Klára Tomsová, Kateřina Žáková

Členové Žákovské rady

Třída
Jméno
Jméno
II. A
Tamara LašákováFilip Krištan
II. B
Sofie MatulkováHelena Mufová
III. A
Adéla BendováJan Zámečník
III. B
Zuzana BalkováKateřina Tokárová
IV. A
David NovákJana Šmajclová
IV. B
Jan KuželTadeáš Jabůrek
V. A
Jitka TomanováŠtěpán Ludačka
V. B
Jana KoleňákováSofie Tenorio Luna
VI. A
Marian LašákLaura Lebedová
VI. B
Kristýna VlčkováDavid Kolařík
VII. A
Matěj NachlingerŠtěpán Janů
VII. B
Karolína DvořákováJan Ludačka
VII. C
Kateřina ŽákováJosef Švehla
VIII. A
Dominika JírůVojtěch Špaček
VIII. B
Vojtěch FafejtaViola Janutková
IX. A
Sebastien AmortZuzana Trůblová
IX. B
Klára PetráškováTomáš Duchoň

Proč žákovská rada?
Žákovská rada je skupina zvolených zástupců tříd, která:
– zajišťuje komunikaci mezi žáky, učiteli, vedení školy a ostatními pracovníky školy
– pomáhá vytvářet pozitivní klima ve škole
– podporuje žáky školy a pomáhá jim

Cíl žákovské rady
– komunikovat se žáky, učiteli a s vedením školy
– pomáhat vytvářet pozitivní klima ve škole
– podporovat a pomáhat všem žákům školy
– spolupodílet se na dobrém jménu školy

Práva a povinnosti žákovské rady

Člen žákovské rady:
– má právo vyjádřit své názory a požadavky
– má právo být seznámen s výsledky řešení problémů a požadavků
– má povinnost účastnit se schůzek žákovské rady
– má povinnost předat informace své třídě

Plán žákovské rady
– informace ze života školy
– pravidelné schůzky žákovské rady
– volba zástupců do studentské rady
– volba předsedy a zapisovatele
– tvorba dotazníků a anket
– seznámení s požadavky a připomínkami žáků, tříd
– řešení aktuálních požadavků a připomínek
– tvorba nástěnky
– focení zástupců, prezentace žákovské rady
– pozvání hostů na schůzky žákovské rady

Pravidla Žákovské rady školy
1.
 Žákovská rada školy (ŽRŠ ) je sdružením žáků 1. – 9. ročníku Základní školy Prachatice, Vodňanská 287, kteří jsou voleni na dobu jednoho školního roku třídními kolektivy. Z každé třídy jsou zvoleni dva zástupci.
2. Zvolení členové se účastní jednání ŽRŠ, v případě nepřítomnosti je zastoupí náhradník zvolený třídním kolektivem. Kterýkoliv člen ŽRŠ může být žákovskou radou odvolán, v takovém případě proběhne ve třídě doplňková volba nového zástupce.
3. ŽRŠ se schází jednou za měsíc během školního roku, v případě potřeby i častěji. Na jednání ŽRŠ jsou zváni zástupci vedení školy, případně i ostatní zaměstnanci a žáci školy.
4. Činnost ŽRŠ řídí koordinátor ve spolupráci s vedením ŽRŠ, kteří jsou zvoleni při první schůzce. Schůzky svolává koordinátor.
5. Všichni členové jsou jako zástupci tříd povinni zpětně informovat spolužáky a třídního učitele o průběhu a výsledcích jednání ŽRŠ. Z každého jednání pořídí výbor ŽRŠ zápis, který bude volně přístupný na webových stránkách školy.
6. ŽRŠ zastupuje zájmy všech žáků školy. Vyslovuje se k otázkám školy na základě připomínek žáků v jednotlivých třídách. Diskuzí s vedením školy a ostatními zaměstnanci školy hledá a nalézá nejvhodnější řešení problémů. Snaží se předcházet negativním jevům ve škole, jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy apod., snaží se přispět k příjemné a přátelské atmosféře ve škole.
7. ŽRŠ připravuje a organizuje činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, pomáhá i s dalšími školními akcemi a jejich vyhodnocováním.
8. Žáci se při jednání žákovské rady řídí následujícími pravidly:
   a) nepřekřikují se a vzájemně si naslouchají, respektují názory druhých
   b) nezesměšňují se a vzájemně se neuráží
   c) nepoužívají vulgární výrazy
   d) předávají spolužákům nezkreslené informace
   e) spolupracují v týmu, jejich rozhodnutí vycházejí z většinového názoru
   f) aktivně se zapojují do řešení problémů

Zápis žákovské rady 2023/24

1. setkání 15. 9. 2023
Seznámili jsme se s novým složením žákovské rady, představili jsme zástupce do studentské rady, projednali jsme plán organizace pro nový školní rok, rozdali jsme dotazníky pro třídní kolektivy.
2. setkání 17. 10. 2023
Hodnotili jsme uskutečněné akce, seznámili jsme se s hodnocením dotazníku pro třídní kolektivy, projednali jsme akce na říjen a listopad. Zástupci studentské rady nás informovali o zasedání rady s panem starostou. Zadali jsme úkol pro třídní kolektivy – umístění laviček ve městě.
3. setkání – 10. 11. 2023
Zhodnotili jsme říjnové a listopadové akce, vyrobili jsme malé laskavosti pro zaměstnance na Den laskavosti, vyhodnotili jsme úkol ze studentské rady, seznámili jsme se s programem na listopad a prosinec.

Archiv zápisů žákovské rady 2022/23

1. setkání 12. 9. 2022
Seznámili jsme se s novým složením žákovské rady, s organizací školního roku 2022/2023, se změnami ve škole, s opravami ve škole o prázdninách, seznámili jsme se s novou knihovničkou pro žáky – „Půjč si a vrať“, upozornili jsme na umístění schránky důvěry, vysvětlili jsme si chování v šatnách, rozdali jsme dotazníky pro třídní kolektivy.
2. setkání – 21. 10. 2022
Seznámili jsme se s výsledky dotazníků pro třídní kolektivy, zhodnotili jsme proběhlé akce – exkurze, preventivní programy, zástupci studentské rady nás informovali o zasedání studentské rady, řešili jsme plán akcí na listopad.
3. setkání – 29. 11. 2022
Vyhodnotili jsme uskutečněné akce – preventivní programy, exkurze, adventní trhy, seznámili jsme se s plánem akcí na prosinec, upozornili jsme na odchody ze školy a pravidla školního řádu, parkování a zamykání kol a koloběžek na školním dvoře. Zástupci studentské rady nás seznámili se zasedáním studentské rady. Žáci dostali adventní úkol pro třídní kolektivy.
4. setkání – 19. 12. 2022
Zhodnotili jsme proběhlé akce, seznámili jsme se s plánovanými aktivitami, projednali jsme organizační záležitosti a připomínky k průběhu školního roku.
5. setkání – 30. 1. 2023
Zhodnotili jsme proběhlé akce, projednali plán na další měsíc, pomocí dotazníku jsme zhodnotili 1. pololetí školního roku 2022/2023. Dali jsme podklady a náměty zástupkyním studentské rady pro zasedání studentské rady.
6. setkání – 13. 3. 2023 
Zhodnotili jsme proběhlé akce, seznámili jsme se s výsledky dotazníku – hodnocení za 1. pololetí, projednali jsme plány akcí na měsíc březen, zadali jsme úkol pro třídní kolektivy – výběr filmu.
7. setkání – 5. 4. 2023
Uvítali jsme návštěvu a seznámili jsme se s kartami na pomoc spolužákům se zdravotním postižením, které jsme spoluvytvářeli, projednali jsme aktuální akce i plánované akce. 
8. setkání – 29. 5. 2023
Zhodnotili jsme proběhlé akce, seznámili jsme se s plánem akcí na měsíc červen, projednali jsme pozvánku na letní kino na Vodňance, připravili jsme organizační skupinu na pomoc s T- Mobile během olympijského dne, rozdali jsme si hodnotící dotazník pro třídní kolektivy. 
9. setkání – 19. 6. 2023
Zhodnotili jsme proběhlé akce, vyhodnotili jsme dotazníky pro třídní kolektivy, seznámili jsme se s plánovanými akcemi na konci školního roku. Vytvořili jsme organizační tým pro T-mobile běh olympijského dne a zahradní slavnost. Poděkovali jsme žákyním za práci ve studentské radě a zvolili jsme nové zástupce.