Žákovská rada

2023-ZR

Koordinátor žákovské rady: Mgr. Šárka Grabmüllerová
Vedení žákovské rady: Klára Tomsová, Kateřina Žáková
Zapisovatel: Klára Tomsová
Zástupci studentské rady města Prachatice: Klára Tomsová, Kateřina Žáková

Členové Žákovské rady

Třída
Jméno
Jméno
II. A
Tamara LašákováFilip Krištan
II. B
Sofie MatulkováHelena Mufová
III. A
Adéla BendováJan Zámečník
III. B
Zuzana BalkováKateřina Tokárová
IV. A
David NovákJana Šmajclová
IV. B
Jan KuželTadeáš Jabůrek
V. A
Jitka TomanováŠtěpán Ludačka
V. B
Jana KoleňákováSofie Tenorio Luna
VI. A
Marian LašákLaura Lebedová
VI. B
Kristýna VlčkováDavid Kolařík
VII. A
Matěj NachlingerŠtěpán Janů
VII. B
Karolína DvořákováJan Ludačka
VII. C
Kateřina ŽákováJosef Švehla
VIII. A
Dominika JírůVojtěch Špaček
VIII. B
Vojtěch FafejtaViola Janutková
IX. A
Sebastien AmortZuzana Trůblová
IX. B
Klára PetráškováTomáš Duchoň

Proč žákovská rada?
Žákovská rada je skupina zvolených zástupců tříd, která:
– zajišťuje komunikaci mezi žáky, učiteli, vedení školy a ostatními pracovníky školy
– pomáhá vytvářet pozitivní klima ve škole
– podporuje žáky školy a pomáhá jim

Cíl žákovské rady
– komunikovat se žáky, učiteli a s vedením školy
– pomáhat vytvářet pozitivní klima ve škole
– podporovat a pomáhat všem žákům školy
– spolupodílet se na dobrém jménu školy

Práva a povinnosti žákovské rady

Člen žákovské rady:
– má právo vyjádřit své názory a požadavky
– má právo být seznámen s výsledky řešení problémů a požadavků
– má povinnost účastnit se schůzek žákovské rady
– má povinnost předat informace své třídě

Plán žákovské rady
– informace ze života školy
– pravidelné schůzky žákovské rady
– volba zástupců do studentské rady
– volba předsedy a zapisovatele
– tvorba dotazníků a anket
– seznámení s požadavky a připomínkami žáků, tříd
– řešení aktuálních požadavků a připomínek
– tvorba nástěnky
– focení zástupců, prezentace žákovské rady
– pozvání hostů na schůzky žákovské rady

Pravidla Žákovské rady školy
1.
 Žákovská rada školy (ŽRŠ ) je sdružením žáků 1. – 9. ročníku Základní školy Prachatice, Vodňanská 287, kteří jsou voleni na dobu jednoho školního roku třídními kolektivy. Z každé třídy jsou zvoleni dva zástupci.
2. Zvolení členové se účastní jednání ŽRŠ, v případě nepřítomnosti je zastoupí náhradník zvolený třídním kolektivem. Kterýkoliv člen ŽRŠ může být žákovskou radou odvolán, v takovém případě proběhne ve třídě doplňková volba nového zástupce.
3. ŽRŠ se schází jednou za měsíc během školního roku, v případě potřeby i častěji. Na jednání ŽRŠ jsou zváni zástupci vedení školy, případně i ostatní zaměstnanci a žáci školy.
4. Činnost ŽRŠ řídí koordinátor ve spolupráci s vedením ŽRŠ, kteří jsou zvoleni při první schůzce. Schůzky svolává koordinátor.
5. Všichni členové jsou jako zástupci tříd povinni zpětně informovat spolužáky a třídního učitele o průběhu a výsledcích jednání ŽRŠ. Z každého jednání pořídí výbor ŽRŠ zápis, který bude volně přístupný na webových stránkách školy.
6. ŽRŠ zastupuje zájmy všech žáků školy. Vyslovuje se k otázkám školy na základě připomínek žáků v jednotlivých třídách. Diskuzí s vedením školy a ostatními zaměstnanci školy hledá a nalézá nejvhodnější řešení problémů. Snaží se předcházet negativním jevům ve škole, jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy apod., snaží se přispět k příjemné a přátelské atmosféře ve škole.
7. ŽRŠ připravuje a organizuje činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, pomáhá i s dalšími školními akcemi a jejich vyhodnocováním.
8. Žáci se při jednání žákovské rady řídí následujícími pravidly:
   a) nepřekřikují se a vzájemně si naslouchají, respektují názory druhých
   b) nezesměšňují se a vzájemně se neuráží
   c) nepoužívají vulgární výrazy
   d) předávají spolužákům nezkreslené informace
   e) spolupracují v týmu, jejich rozhodnutí vycházejí z většinového názoru
   f) aktivně se zapojují do řešení problémů

Zápis žákovské rady 2023/24

1. setkání 15. 9. 2023
Seznámili jsme se s novým složením žákovské rady, představili jsme zástupce do studentské rady, projednali jsme plán organizace pro nový školní rok, rozdali jsme dotazníky pro třídní kolektivy.
2. setkání 17. 10. 2023
Hodnotili jsme uskutečněné akce, seznámili jsme se s hodnocením dotazníku pro třídní kolektivy, projednali jsme akce na říjen a listopad. Zástupci studentské rady nás informovali o zasedání rady s panem starostou. Zadali jsme úkol pro třídní kolektivy – umístění laviček ve městě.
3. setkání – 10. 11. 2023
Zhodnotili jsme říjnové a listopadové akce, vyrobili jsme malé laskavosti pro zaměstnance na Den laskavosti, vyhodnotili jsme úkol ze studentské rady, seznámili jsme se s programem na listopad a prosinec.
4. setkání – 11. 12. 2023
Zhodnotili jsme proběhlé aktivity, projednali jsme připomínky z jednotlivých tříd, seznámili jsme se s plánem akcí na prosinec a leden, předali jsme vánoční přání pedagogům.
5. setkání – 12. 1. 2024
Vyhodnotili jsme proběhlé akce za prosinec a leden, seznámili jsme se s plánem akcí na leden a únor. Projednali jsme připomínky ze tříd, zástupkyně ze studentské rady nás informovaly o informacích ze zasedání studentské rady.
6. setkání – 30. 1. 2024
Vyhodnotili jsme proběhlé akce, seznámili jsme se s plánem na únor, předali jsme hodnotící dotazník třídním kolektivům, zadali jsme si úkol vytvoření nástěnky na téma V čem jsme dobří?
7. setkání – 15. 3. 2024
Zhodnotili jsme proběhlé akce, seznámili jsme se s výsledky dotazníku z pololetního hodnocení, představili jsme si akce na měsíc březen a únor, informovali jsme o zasedání studentské rady, začali jsme připravovat nástěnku V čem jsme dobří.