Žákovská rada

2021-ZR

Koordinátor žákovské rady: Mgr. Šárka Grabmüllerová
Vedení žákovské rady: Kateřina Vaňková, Natálie Šmajclová
Zapisovatel: Natálie Šmajclová
Zástupci studentské rady města Prachatice: Kateřina Vaňková, Natálie Šmajclová

Členové Žákovské rady

Třída
Jméno
Jméno
II. AJana ŠmajclováMatyáš Kasl
II. BJiří MiklasLucie Koleňáková
III. AZuzana MikešováMatěj Hoidekr
III. BMichaela HorováEliška Lešková
IV. ALaura LebedováMarian Lašák
IV. BBarbora KoubováMichal Veselský
V. ANela KovářováHelena Lhotská
V. CBarbora KoubováMichal Veselský
V. BNela StrnadováKlára Tomsová
VI. ADominika JírůJan Škola
VI. BVojtěch FafejtaViola Janutková
VII. APetra RosováJana Šanderová
VII. BKlára PetráškováLukáš Mandinec
VIII. AKateřina VaňkováNatálie Šmajclová
VIII. BDominik NovákKateřina Šimková
IX. APavel TomekDenisa Volfová
IX. BMichaela HorováKryštof Žák

Proč žákovská rada?
Žákovská rada je skupina zvolených zástupců tříd, která:
– zajišťuje komunikaci mezi žáky, učiteli, vedení školy a ostatními pracovníky školy
– pomáhá vytvářet pozitivní klima ve škole
– podporuje žáky školy a pomáhá jim

 

Cíl žákovské rady
– komunikovat se žáky, učiteli a s vedením školy
– pomáhat vytvářet pozitivní klima ve škole
– podporovat a pomáhat všem žákům školy
– spolupodílet se na dobrém jménu školy

Práva a povinnosti žákovské rady

Člen žákovské rady:
– má právo vyjádřit své názory a požadavky
– má právo být seznámen s výsledky řešení problémů a požadavků
– má povinnost účastnit se schůzek žákovské rady
– má povinnost předat informace své třídě

Plán žákovské rady
– informace ze života školy
– pravidelné schůzky žákovské rady
– volba zástupců do studentské rady
– volba předsedy a zapisovatele
– tvorba dotazníků a anket
– seznámení s požadavky a připomínkami žáků, tříd
– řešení aktuálních požadavků a připomínek
– tvorba nástěnky
– focení zástupců, prezentace žákovské rady
– pozvání hostů na schůzky žákovské rady

Pravidla Žákovské rady školy
1.
 Žákovská rada školy (ŽRŠ ) je sdružením žáků 1. – 9. ročníku Základní školy Prachatice, Vodňanská 287, kteří jsou voleni na dobu jednoho školního roku třídními kolektivy. Z každé třídy jsou zvoleni dva zástupci.
2. Zvolení členové se účastní jednání ŽRŠ, v případě nepřítomnosti je zastoupí náhradník zvolený třídním kolektivem. Kterýkoliv člen ŽRŠ může být žákovskou radou odvolán, v takovém případě proběhne ve třídě doplňková volba nového zástupce.
3. ŽRŠ se schází jednou za měsíc během školního roku, v případě potřeby i častěji. Na jednání ŽRŠ jsou zváni zástupci vedení školy, případně i ostatní zaměstnanci a žáci školy.
4. Činnost ŽRŠ řídí koordinátor ve spolupráci s vedením ŽRŠ, kteří jsou zvoleni při první schůzce. Schůzky svolává koordinátor.
5. Všichni členové jsou jako zástupci tříd povinni zpětně informovat spolužáky a třídního učitele o průběhu a výsledcích jednání ŽRŠ. Z každého jednání pořídí výbor ŽRŠ zápis, který bude volně přístupný na webových stránkách školy.
6. ŽRŠ zastupuje zájmy všech žáků školy. Vyslovuje se k otázkám školy na základě připomínek žáků v jednotlivých třídách. Diskuzí s vedením školy a ostatními zaměstnanci školy hledá a nalézá nejvhodnější řešení problémů. Snaží se předcházet negativním jevům ve škole, jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy apod., snaží se přispět k příjemné a přátelské atmosféře ve škole.
7. ŽRŠ připravuje a organizuje činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, pomáhá i s dalšími školními akcemi a jejich vyhodnocováním.
8. Žáci se při jednání žákovské rady řídí následujícími pravidly:
   a) nepřekřikují se a vzájemně si naslouchají, respektují názory druhých
   b) nezesměšňují se a vzájemně se neuráží
   c) nepoužívají vulgární výrazy
   d) předávají spolužákům nezkreslené informace
   e) spolupracují v týmu, jejich rozhodnutí vycházejí z většinového názoru
   f) aktivně se zapojují do řešení problémů

Zápis žákovské rady 2021/22

1. setkání – 17. 9. 2021
Na prvním setkání jsme se seznámili s novými zástupci v žákovské radě, projednali jsme pravidla rady, zvolili jsme zástupce do studentské rady, naplánovali jsme akce na nový školní rok a předali jsme dotazníky žákovské rady pro třídní kolektivy.

2. setkání – 18. 10. 2021
Projednali jsme vyhodnocení dotazníků pro třídní kolektivy pro školní rok 2021/2022; zhodnotili jsme proběhlé akce – Běh olympijského dne, Sportovní den Vodňanky, projekt Erasmus s partnerskou školou v Dobré Nivě, exkurze a besedy; zástupci ze studentské rady nás seznámili s jednáním svého zasedání; řešili jsme témata pro aprílový den; seznámili jsme se s plánovanými školními akcemi na říjen a listopad.

Archiv zápisů žákovské rady 2020/21

1. setkání – 16. 9. 2020
Projednali jsme pravidla žákovské rady, zvolili jsme zástupce do studentské rady, seznámili jsme se s organizací školního roku, vyplnili jsme úvodní dotazník.

Archiv zápisů žákovské rady 2019/2020

1. setkání  – 6. 9. 2019
Seznámili jsme se s členy rady, s pravidly žákovské rady, projednali jsme organizaci školního roku 2019/2020, seznámili jsme se s akcemi, projekty, granty pro letošní rok, informovali jsme o bezpečnosti chování v době stavebních prací na budově školy, vyplnili jsme dotazník žákovské rady, zadali jsme úkoly pro třídní kolektivy – dotazník, volba tématu pro Aprílový den.

2. setkání
Zhodnotili jsme proběhlé akce, vyhodnotili jsme vstupní dotazník pro třídní kolektivy, seznámili jsme se s plánem aktivit na říjen a listopad, projednali jsme možnosti dobrovolnických aktivit, zadali jsme úkol pro třídní kolektivy – Hádanky z Vodňanky.

3. setkání
Listopadové setkání: vyhodnotili jsme proběhlé akce, seznámili jsme se s akcemi, které proběhnou v listopadu, vyhlásili jsme vítěze soutěže Hádanek z Vodňanky – 5. B.
Zadali jsme si úkoly pro třídní kolektivy – návrh maskota, možnosti dobrovolné pomoci, Hádanky z Vodňanky II.

4.  setkání
V prosinci jsem zhodnotili proběhlé akce, seznámili jsme se s plánovanými akcemi, vyhlásili jsme vítěze Hádanek z Vodňanky – 5.A, odsouhlasili jsme maskota Vodňanky – Vodníka, seznámili jsme se s jednáním studentské rady, zadali jsem úkoly pro třídní kolektivy – návrhy parku v Prachaticích, hádanky z Vodňanky, návrhy Vodníka.

5. setkání
V lednu jsme vyhodnotili uskutečněné aktivity za prosinec a leden, odměnili jsme vítěze Hádanek z Vodňanky – 3.C, předali jsme nové hádanky na leden, zástupci studentské rady nás informovali o událostech ve městě a o informacích ze zasedání studentské rady, projednali jsme organizaci a plány aktivit na leden a únor.

6. setkání – únorové
Vyhodnotili jsme proběhlé akce, seznámili jsme se s plánem aktivit na únor a březen, vyhlásili jsme vítěze lednových hádanek z Vodňanky, zadali jsme si nová zadání hádanek na únor.