Školní poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Kaimlová
Školní metodik prevence: Mgr. Šárka Grabmüllerová
Speciální pedagog: Mgr. Vlastimil Ondok
Logopedická asistence: Mgr. Dagmar Hudeck, Mgr. Dagmar Staňková
Asistenti pedagoga: Bc. Hana Hoidekrová, Mgr. Pavla Matoušková, Ivo Mikyska, DiS., Ivana Šmejkalová, Jana Teringlová,  Hana  Vokounová

Ve škole působí školní poradenské pracoviště, které poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Nabízí především pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Toto pracoviště tvoří výchovná poradkyně, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, logopedická asistentka a asistenti pedagoga. Všichni vzájemně spolupracují a zároveň spolupracují s pedagogy, vychovatelkami a koordinují spolupráci s odbornými pracovišti.
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti školního poradenského pracoviště je nakládáno v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště:

  • Spolupráce se všemi subjekty školy
  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Prevence rizikového chování
  • Podílet se na budování příznivého klimatu školy
  • Rozvíjet a podporovat dobré vztahy ve škole
  • Spolupracovat na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáků i žáků nadaných
  • Spolupracovat na zlepšení komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
  • Spolupracovat s odbornými pracovišti (PPP, SVP, OSPOD,…)

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Kaimlová
e-mail: kaimlova@vodnanka.cz
Tel.: 388 302 029

Výchovný poradce plní ve škole především čtyři úlohy:
1. Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli apod.
2. Pomáhá se začleněním žáků s poruchami učení do výuky
3. Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu
4. Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021


Pedagogické poradenství

Školní speciální pedagog: Mgr. Vlastimil Ondok
e-mail: ondok@seznam.cz
Tel.: 388 302 029, 776 325 161

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří mají obtíže v oblasti vzdělávání nebo chování. Poskytuje poradenské služby pro rodiče a pedagogické pracovníky. Věnuje se problémům ve třídních kolektivech. Pracuje jak individuálně, tak ve skupinách.


Prevence rizikových jevů

Školní metodik prevence: Mgr. Šárka Grabmüllerová
e-mail: grabmullerova@vodnanka.cz
Tel.: 388 302 020

Hlavním úkolem prevence rizikových jevů je snaha o vytváření takové psychické a sociální atmosféry ve škole, která minimalizuje možnost stresů a umožňuje včasné rozpoznání nedostatků v chování žáků, šikany, sociální nezralosti, nedostatečného vlivu rodiny a formování odmítavého postoje žáků k drogám a jiným návykovým látkám. Úkolem preventivy je v případě potřeby (v těsné spolupráci s výchovným poradcem) zabezpečit žákovi pomoc.

Aktivity za školní rok 2020/2021

19. 9. 2020 – Běh olympijského dne
3. 9. – 4. 9. 2020 – adaptační kurz 6. ročníků
15. 9. 2020 – Světový den první pomoci
19. 3. 2021   8.A, 9.B – preventivní program Emoce v nás
26. 3. 2021 – 8. B, 9.A – preventivní program Emoce v nás 

Preventivní programy duševní hygieny, návrat žáků do školy:
6. 5. 2021  – 6.A, 6.B, 8.B, 7.A, 7.B
7. 5. 2021 – 9.A, 9.B, 5.A, 5.B, 3.B
10. 5. 2021 – 8.A
13. 5. 2021 – 3.A
14. 5. 2021 – 4.A, 4.B, 4.C

Aktivity za školní rok 2019/2020

3. 9.  – Běh pro zdraví
5. – 6. 9. 2019 Adaptační kurz 9. B
6. – 7. 9. 2019 – Adaptační kurz 9. A
7. 9. 2019 Beseda s policistkou 1. A, 1. B
30. 9. – práce s třídním kolektivem 8. A
10. 10. – Branný závod pro 6. ročníky
5. 11. – Beseda s Policií ČR omamné látky – 9. A, 9. B
26. 11. – Beseda s policistkou – omamné látky 8. A, 8. B
3. 12. – Beseda s policistkou – omamné látky 7. A, 7. B
17. 12. – Beseda s policistkou – omamné látky – 7. A, 7. B
19. 12. – Beseda s policistkou – prevence návykových látek 5. A, 5. B
28. 1. 2020  – Tokhi – společné bubnování