Školní poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Kaimlová
Školní metodik prevence: Mgr. Šárka Grabmüllerová
Speciální pedagog: Mgr. Vlastimil Ondok
Logopedická asistence: Mgr. Dagmar Hudeck, Mgr. Dagmar Staňková
Asistenti pedagoga:
Bc. Hana Hoidekrová, Mgr. Pavla Matoušková, Ivo Mikyska, DiS.,  Veronika Kubová-Cinádrová, Eva Kutláková, Jana  Lukešová Bc., Hana  Vokounová, Bc. Jitka Vorlíčková 

Ve škole působí školní poradenské pracoviště, které poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Nabízí především pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Toto pracoviště tvoří výchovná poradkyně, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, logopedická asistentka a asistenti pedagoga. Všichni vzájemně spolupracují a zároveň spolupracují s pedagogy, vychovatelkami a koordinují spolupráci s odbornými pracovišti.
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti školního poradenského pracoviště je nakládáno v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště:

  • Spolupráce se všemi subjekty školy
  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Prevence rizikového chování
  • Podílet se na budování příznivého klimatu školy
  • Rozvíjet a podporovat dobré vztahy ve škole
  • Spolupracovat na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáků i žáků nadaných
  • Spolupracovat na zlepšení komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
  • Spolupracovat s odbornými pracovišti (PPP, SVP, OSPOD,…)

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Kaimlová
e-mail: kaimlova@vodnanka.cz
Tel.: 388 302 029

Konzultační hodiny: středa 13:30-14:15, kdykoli po předchozí domluvě

Výchovný poradce plní ve škole především čtyři úlohy:
1. Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli apod.
2. Pomáhá se začleněním žáků s poruchami učení do výuky
3. Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu
4. Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024


Pedagogické poradenství

Školní speciální pedagog: Mgr. Vlastimil Ondok
e-mail: ondok@seznam.cz
Tel.: 388 302 029, 776 325 161

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří mají obtíže v oblasti vzdělávání nebo chování. Poskytuje poradenské služby pro rodiče a pedagogické pracovníky. Věnuje se problémům ve třídních kolektivech. Pracuje jak individuálně, tak ve skupinách.


Prevence rizikových jevů

Školní metodik prevence: Mgr. Šárka Grabmüllerová
e-mail: grabmullerova@vodnanka.cz
Tel.: 388 302 020

Hlavním úkolem prevence rizikových jevů je snaha o vytváření takové psychické a sociální atmosféry ve škole, která minimalizuje možnost stresů a umožňuje včasné rozpoznání nedostatků v chování žáků, šikany, sociální nezralosti, nedostatečného vlivu rodiny a formování odmítavého postoje žáků k drogám a jiným návykovým látkám. Úkolem preventivy je v případě potřeby (v těsné spolupráci s výchovným poradcem) zabezpečit žákovi pomoc.

Aktivity za školní rok 2023/2024

7. 9. – 8. 9. 2023  – adaptační kurz 6. A, 6. B

13. 9. 2023 – preventivní program Buď opatrný 1  A, 1. B
13. 9. 2023 – beseda s policistou 1. A, 1. B, 1. C
14. 9. 2023 – preventivní program Buď opatrný 1. C
10. 10. 2023 – Preventivní program – 2. A – Co je to závislost
10. 10. 2023 – Preventivní program – 4. A – Bezpečně po vlnách
16. 10. 2023 – Preventivní program – 7. C – Mediílní výchova
17. 10. 2023 – Preventivní program – 8. A – Mediílní výchova
20. 10. 2023 – preventivní program Mediální výchova  – 6. A
20. 10. 2023 – preventivní program Bezpečně po vlnách 4. B
7. 11. 2023 – preventivní program Mediální výchova 8. B
27. 11. 2023 –  preventivní program Mediální výchova- 9. A
28. 11. 2023 –  preventivní program Mediální výchova – 9. B
15. 12. 2023 – preventivní program Co je závislost – 2. B
12. 2. 2024 – preventivní program 6. B – Kyberprostor
13. 2. 2024 –  preventivní program 7. B – Kyberprostor
13. 2. 2024- preventivní program 3. B – Co je závislost?
14. 2. 2024 –  preventivní program 7. A – Kyberprostor
14. 2. 2024 –  preventivní program 3. A – Co je závislost?

 

Archiv aktivit za školní rok 2022/2023
2. 9. 2022 – Běh pro zdraví
5. 9. 2022 – 1. A, 1. B – beseda s policistkou
7. 9. – 9. 9. 2022 – Adaptační urzy 6. A, 6. B, 6. C
9. 9. 2022 – Světový den první pomoci
13. 9. 2022 – Práce s třídním kolektivem 7. A
21. 9. 2022 – Práce s třídním kolektivem 3. B
27. 9. 2022 – Preventivní program – Bezpečně na síti 4. A, 4. B, 5. A
29. 9. 2022 – Práce s třídním kolektivem 7. A
30. 9. 2022 – Preventivní program – Bezpečně na síti 5. B
30. 9. 2022 – Preventivní program Sex faktor 9. A, 9. B
31. 10. 2022 – Preventivní program Ruku v ruce – 6. A, 6. B, 6. C
1. 11. 2022 – Preventivní program Buď opatrný – 1. A, 1. B
1. 11. – 13. 11. 2022 – plnění laskavostí – Laskavec 2022
4. 11. 2022 – Preventivní program Ruku v ruce 7. A, 7. B
11. 11. 2022 – Preventivní program Hrou proti Aids 8. A, 8. B, 9. A, 9. B
22. 11. 2022 – Preventivní program Buď opatrný 2. A, 2. B
25. 11. 2022 – Preventivní program Ruku v ruce 8. A, 8. B
6. 12. 2022 Preventivní program Moje kůže – 9. A, 9 .B
20. 1. 2023 Preventivní program – práce s třídním kolektivem 3. B
24. 1. 2023 Preventivní program – práce s třídním kolektivem 1. A
25. 1. 2023 Preventivní program – práce s třídním kolektivem 1. B
30. 1. 2023 – Preventivní program – Bezpečně na síti – 3. A, 3. B
27. 3. 2023 – práce s třídním kolektivem 3. B
5. 4. 2023 – setkání s jedinci se zdravotním postižením – prezentace karet pomoci
10. 5. 2023 – POKOS – soutěž všestrannosti
29. 5. 2023 – práce s třídním kolektivem 3. A ŠMP