S novou dílnou za zručností

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0842

Souhrnné informace o projektu:

Číslo operačního programu:CZ.1.07
Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy:57
Číslo priority osy:7.1
Název prioritní osy:Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory:7.1.1
Název oblasti podpory:Zvyšování kvality ve vzdělávání
Typ projektu:IP – ostatní

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Období realizace: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015
Rozpočet projektu: 204 112,- Kč

Projektový záměr

Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní
listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele.
Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivitu lze realizovat v povinných i povinně volitelných předmětech, nebo formou projektového dne.